Skip to navigation Skip to main content
Tickets (Opens in a new tab)

Accessibility (Dutch only)

AG Culturele Instellingen Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op Mode Museum eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23 september 2020

De toegankelijkheid van Mode Museum werd laatst gecontroleerd via een QuickScan, uitgevoerd door de beheerder van de website.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Werkpunt 1

WCAG 2.1 A/AA Succescriteria waaraan niet is voldaan

 • 1.1.1. Niet-tekstuele content

Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1

Automatisch vastgestelde werkpunten

 • id moet uniek zijn (vastgesteld op 386 pagina's)
 • id's in ARIA-attributen en in formulierlabels moeten uniek zijn (vastgesteld op 16 pagina's)
 • id's moeten uniek zijn (vastgesteld op 386 pagina's)
 • Ieder herkenningsgebied (landmark) moet een unieke Toegankelijke Naam hebben (die bestaat uit een role, labelof title) (vastgesteld op 28 pagina's)
 • Links moeten waarneembaar tekst hebben (vastgesteld op 35 pagina's)
 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks (vastgesteld op 386 pagina's)
 • SVG-afbeeldingen moeten toegankelijke tekst bevatten (vastgesteld op 383 pagina's)
 • Elementen die verborgen zijn met aria-hidden mogen geen focusbare elementen bevatten (vastgesteld op 382 pagina's)
 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen (vastgesteld op 218 pagina's)
 • Koppen mogen niet leeg zijn (vastgesteld op 65 pagina's)
 • Extra landmarks en/of elementen met aanvullende informatie (asides) moeten op het hoogste niveau geplaatst zijn (vastgesteld op 62 pagina's)
 • ARIA-rollen moeten geschikt zijn voor het element in kwestie (vastgesteld op 162 pagina's)
 • Binnen een <ul> of <ol> mag je enkel rechtsreeks <li> , <script> en <template> elementen gebruiken (vastgesteld op 162 pagina's)
 • De pagina moet minstens een kop van het eerste niveau (h1) bevatten (vastgesteld op 9 pagina's)
 • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren (vastgesteld op 20 pagina's)
 • Frames moeten een title attribuut hebben (vastgesteld op 17 pagina's)

Gevolg

Met name bezoekers met een visuele beperking zullen het moeilijk vinden om de inhoud te gebruiken of te begrijpen

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het vierde kwartaal van 2020

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDFs op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op [groepsadres@antwerpen.be]. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.